Friday, 2 June 2023

โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

ข่าวการเมือง เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ซึ่งในประกาศระบุใจความว่า

สล็อต เว็บตรง KNG365

ประกาศแต่งตั้ง ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางเมทินี ชโลธร ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

Related posts
เผยร่าง MOU 8 พรรค 23 วาระ 5 แนวทางปฏิบัติร่วมกัน ก่อนลงนามวันนี้เวลา 4 โมงครึ่ง
แม่ค้าโห่ไล่ “ป้าอยุธยา” เดินขบวนคัดค้านแก้ ม.112 หวิดปะทะเดือดกลางตลาด
อีสานโพลชี้ ปชช. กังวลก้าวไกล “ถูกยุบ” เพราะ สว.อาจไม่ลงคะแนนให้ “พิธา” เป็น “นายก”
พิธา ถอยแล้ว พร้อมออกมาขอโทษ ยืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้า
21 พ.ค. 66 กกต.เคาะ “วันเลือกตั้งใหม่” ให้เขตที่ถูกฝนถล่ม ที่ผ่านมา
หมอมด ถอดรหัส “ภาษากาย” ทิม พิธา ว่าที่นายกคนที่ 30 ว่าเป็นท่าประจำอดีตผู้นำหญิง