Thursday, 30 May 2024

บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ค่าทางด่วน แรกเข้า 10-16-23 บาท

ข่าวด่วนล่าสุด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ การเก็บ ค่าทางด่วน หรือการกำหนดค่าธรรมเนียมในการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

สล็อต xo Slotxo

ครม.อนุมัติการเก็บ ค่าทางด่วน ถนนหมายเลข 82 เส้นทางสิ้นสุดในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ครม.อนุมัติการเก็บ ค่าทางด่วน ถนนหมายเลข 82 เส้นทางสิ้นสุดในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

“บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว” ค่าทางด่วน เริ่มเก็บต้น 10 บาทต่อไปคิดตามระยะทางใช้จริง กิโลเมตรละ 2 บาท ถึง 4.60 บาทสำหรับรถ 6 ล้อขึ้นไป น. ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุลิ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงว่า คณะรัฐมนตรีในที่ประชุมลงมติ อนุมัติการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ซึ่งสายทางเป็นการยกระดับ “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว” เป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สาย “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว” (เป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2) เส้นทางสิ้นสุดในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 26.914 กิโลเมตรมีขนาด 6 ช่องจราจร

รายการค่าทำเนียมขิงยานยนต์ต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1.รถ 4 ล้อ แรกเข้า 10 บาท ต่อไปเก็บกิโลเมตรละ 2 บาท

2.รถ 6 ล้อ แรกเข้า 16 บาท ต่อไปเก็บกิโลเมตรละ 3.20 บาท

3.รถ 6 ล้อขึ้นไป แรกเข้า 23 บาท ต่อไปเก็บกิโลเมตรละ 4.60 บาท

ทั้งนี้ จากการคิดคำนวณแล้วจะพบว่ามีเศษของค่าธรรมเนียมทางด่วนนี้ไม่เกิน 5 บาท ปัดเศษออก แต่จะไม่เกิน 5 บาท และยังไม่ถึง 10 บาท ให้เรียกเก็บเศษนี้เพียง 5 บาท

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ครม.ได้มีการมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้วช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว เงินงบประมาณที่นำมาใช้ก็เป็นเงินที่เก็บจาก ค่าทางด่วน รวมเป็นเงิน 19,700 ล้านบาท