Thursday, 23 May 2024

ครม.ลด ค่าน้ำค่าไฟ ให้ปชช.นาน 2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ข่าวด่วน เข้าเช็คเงื่อนที่คณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีการอนุมัติลด ค่าน้ำค่าไฟ ให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายเป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้

สล็อต xo Slotxo

ค่าน้ำค่าไฟ ลดแน่ทั่วประเทศ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล จากผลกระทบโควิด

ค่าน้ำค่าไฟ ลดแน่ทั่วประเทศ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล จากผลกระทบโควิด

ค่าน้ำค่าไฟ ลดจริง!? จากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานที่ 13 กรกฎาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมเห็นชอบมาตรการเยียวยาให้ประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการลด ค่าน้ำค่าไฟ ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก

2.ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150หน่วย/เดือน
– กรณีน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
– กรณีมากกว่าเดือน กุมภาพันธ์ แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน กุมภาพันธ์ 2564

3.ผู้ใช้ไฟฟ้า 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 50

4.ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

– กิจการขนาดเล็ก(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

– กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

- กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

เงื่อนไขการลดค่าน้ำ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564