Wednesday, 24 July 2024

ผ่านแล้ว!! สมรสเท่าเทียมแล้ว ส่งไทยเป็นชาติแรกในอาเซียน

สมรสเท่าเทียมแล้ว หลังจากที่รอมานานผ่านแล้ว ติดตามเรื่องราวข่าวด่วน LGBT ซึ่งมีหลายๆคนกร่วมยินดีกับกฏหมายการผ่านกฏหมายสมรสเท่าเทียม โดยที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระที่ 2-3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง ติดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้….

สล็อต xo Slotxo

สมรสเท่าเทียมแล้ว ไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนมี กม. แต่งงาน

ผ่านร่างกฎหมาย ผ่านแล้ว!! สมรสเท่าเทียมแล้ว

จากการประชุมการลงมติครั้งนี้ส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน

ในระหว่างการพิจารณา มีการเสนอแปรญัตติของ สว. บางส่วนใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเสนอให้กฎหมายมีผลใช้ได้ทันทีหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษา การปรับอายุเพื่อการสมรสขึ้นมาเป็น 20 ปี และการเรียกร้องให้นำคำว่า “สามี-ภรรยา” กลับมา “เพื่อรักษาสิทธิให้กับเพศชายและเพศหญิง” โดยการแปรญัตติเหล่านี้ถูกปัดตกไปทั้งสิ้น

และหลังจากนี้ กฎหมายสมรสเท่าเทียมกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งจะมีการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไทย หลังจากนั้นกฎหมายจะมีผลบังคับใช้จริง 120 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สว. เสนอเปลี่ยน “คู่สมรส” เป็น “คู่ชีวิต” – เติมคำว่า “สามี-ภรรยา” กลับมา

ซึ่งเขายกเอาคำอธิบายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่า “คู่สมรส (น.) แปลว่า ชายและหญิงที่สมรสกัน” ส่วน “ คู่ชีวิต (น.) แปลว่า ผู้ร่วมเป็นร่วมตาย ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข สามีหรือภรรยา” ซึ่งเขาชี้ว่า การใช้คำว่าคู่สมรสอาจทำให้เกิดความสับสนในอนาคต “เพราะขัดแย้งในตัวเอง”

ขอกฎหมายใช้ได้ทันที เพราะ “เขารอมาตั้งนาน”

พล.ต.ท.ศานิตย์ ในมาตรา 2 ของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งระบุว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”

พล.ต.ท.ศานิตย์ อภิปรายเสนอให้เปลี่ยนจากการรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้จริง 120 วัน เป็น “ตั้งแต่วันถัดไป” หลังจากที่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา พร้อมให้เหตุผลว่า ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่ได้มีกฎหมายลูกอื่น ๆ ที่ตามมา จึงเป็นเหตุสมควรให้ที่ประชุมวุฒิสภาควรปรับลดวันเวลาการประกาศใช้กฎหมายให้ใช้ได้ทันที

ทูตต่างชาติในไทยร่วมยินดี

อัพเดตข่าวด่วนทุกชั่วโมง และแน่นอนว่าหลังวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม และไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทูตจากหลายชาติที่ประจำประเทศไทยได้ออกมาร่วมแสดงความยินดี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่