Thursday, 23 May 2024

ข่าวดี! ชาวภูเก็ต 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ขาย-ดื่ม แอลกอฮอล์ ฟังเพลงชิลล์ๆ เล่นดนตรีสดได้ตามปกติ

ข่าวล่าสุดวันนี้ที่ 29 กันยายน 2564 รายงานความคืบหน้าสำหรับการปลดล็อคมาตรการควบคุม ชาวภูเก็ต 1 ตุลาคม มีคำสั่งอนุญาตให้ดื่นและชายแอลกอฮอล์ พร้อมกับสามารถออกมาเล่นดนตรีสดได้ตามปกติ

สล็อต xo Slotxo

ชาวภูเก็ต เตรียมตัวกันได้เลย 1 ตุลาคมนี้ กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง คำสั่งอนุญาต ขาย-ดื่ม แอลกอฮอล์ ฟังเพลงชิลล์ๆ เล่นดนตรีสดได้ตามปกติ

ชาวภูเก็ต เตรียมตัวกันได้เลย 1 ตุลาคมนี้ กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง คำสั่งอนุญาต ขาย-ดื่ม แอลกอฮอล์ ฟังเพลงชิลล์ๆ เล่นดนตรีสดได้ตามปกติ

ชาวภูเก็ต เตรียมตัวเตรียมตังกันไว้ได้เลย สำหรับ 1 ตุลาคม ที่จึงถึงนี้ ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต ได้ออกเปิดเผยข้อมูลคำสั่งอนุญาตปลดล็อค ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ว่าด้วยเรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งที่ 5408/6564 ลงวันที่ 11 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค ตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายน 2564 ให้ค้าสั่งนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากหัวงที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งการตรวจคัดกรองแบบเชิงรุก การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงการเร่งค้าเป็นการฉีดวัคซีนให้ประชาชน และ ศบส. ได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสามารถปรับมาตรการให้เป็นไปตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรตามพื้นที่เฝ้าระวังได้ ดังนั้น เพื่อให้มาตรการทางด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของประชาชน และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเป็น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 )ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 13 )ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ฉบับที่ 15 )ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 18 )ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 64 )ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 30 )ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 32 )ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และมติที่ประชุม ศบค. ครั้งที่ 15/6564 เมื่อวันที่ 27กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่ 57/2564 เมื่อวันที่ 28กันยายน 2564 จึงกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

1)สถานบริการสถานบันเทิงและสถานบริการอื่นในสังกษณะคล้ายกัน

2)สนามชนไก่สนามกัดปลาสนามมวยหรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน

ข้อ 2 ให้กิจกรรมดังต่อไปนี้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางรายการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ Covid Free Setting ตามผนวก แนบท้ายคำสั่งนี้

1)การซ้อมชนไก่โดยไม่มีผู้เข้าชมในสนามและงดการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรม

2)การจัดแข่งขันชกมวยในสนามมวยชั่วคราว เพื่อผลิตรายการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่มีผู้ชมและงดจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

3)สถานที่จัดให้มีได้ะสนุกเกอร์ บิลเลียด หรือโต๊ะพูล

4)ร้านเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์

ข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล ซึ่งมีจํานวนรวมกันมากกว่า 200 คน และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

1)ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปติด

2)ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยจำหน่ายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กายในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น. และสามารถเล่นดนตรีได้โดยจำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน โดยนักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะขณะร้องเพลง หรือแสดงห้ามสัมผัสคลุกคลีกัน ระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า และปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ Covid Free Setting ตามผนวก แนบท้ายคำสั่งนี้

3)ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามที่ทางราชการกำหนดและจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของพื้นที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร

4)ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ

5)สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายให้เปิดบริการ และจัดการแข่งขันได้ทุกประเภท

6)สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่ทางราะการกำหนด

กรณี การจัดการศึกษาแบบนำร่องในการเปิดสถานศึกษารูปแบบใหม่ของการศึกษาเอกชนตามโครงการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย (Phuket Setting School Sandbox) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

ข้อ 5 มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

แบบกลุ่มก้อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เป็นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564