Thursday, 23 May 2024

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีก 1 ปี

ข่าวทั่วไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เว็บไซต์ของ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก 1 ปี ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สล็อต xo Slotxo

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับดังกล่าว ระบุว่า

ข่าวทั่วไทย ราชกิจจานุเบกษา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 19 ราย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีจึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้

นายประสาน หวังรัตนปราณี
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดิ์
นายนภินทร ศรีสรรพางค์
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นายสากล ม่วงศิริ
6.นายสรรเสริญ สมะลาภา
นายนราพัฒน์ แก้วทอง
พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
นายธีระยุทธ วานิชชัง
นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
นายทวี สุระบาล
นายทศพล เพ็งส้ม
นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
นายเสกสกล อัตถาวงศ์
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายอภิวัฒน์ ขันทอง
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 7-18 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564