Monday, 15 April 2024

อนาถเด็ก 8 คน ถูกทอดทิ้งไร้เยื่อใยจากครอบครัว ให้อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศด่วน ตามหาพ่อแม่มารับเลี้ยง

ข่าวล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกมาประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กจากเหตุ อนาถเด็ก 8 คน ถูกทอดทิ้งไร้เยื่อใยจากครอบครัว ตามหาพ่อแม่หรือญาติพี่น้องให้มารับเด็กไปดูแล ซึ่งในขณะนี้เด็กทั้งหมดอยู่ในการดูแลและอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็ก

สล็อต xo Slotxo

อนาถเด็ก 8 คน ถูกทอดทิ้งไร้เยื่อใยจากครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศหาพ่อแม่และญาติพี่น้องให้มารับเด็กไปดูแล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศตามหาพ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กทั้ง 8 ที่ถูกทอดทิ้งประจำเดือนสิงหาคม 2564 ข้อมูลข้อเด็กทั้ง 8 คน มีดังต่อไปนี้

1.เด็กชายพรรณกร แก่นกฤษณา

1.เด็กชายพรรณกร แก่นกฤษณา เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันอายุ 2 ปี 9 เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวปิยธิดา ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิตส่วนญาติไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ประกอบกับบิดาเด็กในสูติบัตรปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเด็กและไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์ 02577 1172 หรือ 025772347

2.เด็กหญิงณินทร์ลดา สกุลวันชัย (น้อง)

2.เด็กหญิงณินทร์ลดา สกุลวันชัย (น้อง) เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันอายุ 2 ปี บิดาเด็กชื่อนายฉัตรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวอภิญญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 19ธันวาคม 2562 นำส่งโตยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กมีความประสงค์ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์ 02577 1172 หรือ 025772347

3.เด็กหญิงวาสนา ศักดานุวัฒน์

3.เด็กหญิงวาสนา ศักดานุวัฒน์ เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันอายุ 4 ปี 1 เดือน บิดาเด็กชื่อนายสหรัฐ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาววิไลวรรณ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครสาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กไต้ หากผู้โตเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์ 02577 1172 หรือ 025772347

4.เด็กชายธีร์ธันวา (ชื่อตั้ง)

4.เด็กชายธีร์ธันวา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันอายุ 7 เดือนไม่ปรากฏข้อมูลบิดามารดาของเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะและไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง 283 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โทร. 04323 7334 หรือ 04323 7069

5.เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประสานอก

5.เด็กหญิงกนกกาญจน์ ประสานอก เกิดวันที่ 16 มกราคม 2560 ปัจจุบันอายุ 4 ปี 7 เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวดาวเรือง ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นำส่งโดยโรงพยาบาลขอนแก่น สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว  แต่ภายหลังขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามมารตาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง 283 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โทร. 04323 7334 หรือ 04323 7069

6.เด็กหญิงนรีรัตน์ แซ่โค้ว

6.เด็กหญิงนรีรัตน์ แซ่โค้ว เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2558 ปัจจุบันอายุ 6 ปี 5 เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสาวลักษณ์ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารตาเด็กขาดการติตต่อ ไม่สามารถติดตามมารดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักมารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 02584 7253 หรือ 02584 7253 ต่อ 117

7.เด็กชายอาทิตย์ สกุลวันชัย (พี่)

7.เด็กชายอาทิตย์ สกุลวันชัย (พี่) เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันอายุ 3 ปี 3 เดือน บิดาเด็กชื่อนายฉัตรชัย ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวอภิญญา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กมีความประสงค์ยกมอบบุตรให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด แต่ไม่สามารถติดต่อบิดาเด็กได้ หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 02577 1172 หรือ 02577 2347

8.เด็กหญิงธนันซิตา  แก่นนาค

8.เด็กหญิงธนันชิตา  แก่นนาค เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจจุบันอายุ 4 ปี 6 เดือน บิดาเด็กชื่อนายประสิทร์ ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวณัฐสุดา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว ภายหลังขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามบิดามารดาเด็กได้หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตนหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 02577 1172 หรือ 02577 2347