Friday, 21 June 2024

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งปชช. สามารถยื่น “ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า”

ข่าวเด่นออนไลน์ล่าสุด จากวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา PEAหรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แจ้งข้อมูลการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถยื่นความประสงค์ “ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า”

สล็อต xo Slotxo

เช็คด่วน! 3 เอกสารยื่นผ่อนชำระค่าไฟ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

เช็คด่วน! 3 เอกสารยื่นผ่อนชำระค่าไฟ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ที่อาจจะมีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถยื่นขอทยอยผ่อนชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือสะดวกชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

ในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ เพื่อยื่นขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนนั้นกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ ดังต่อไปนี้

1.บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ  (ใช้ในการตรวจสอบ)

2.หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ  (พร้อมลงนามรับรอง)

3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว  (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center  และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่