Thursday, 30 May 2024

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จังหวัดปทุมธานี แจ้งด่วน เตือนภัยน้ำปริมาณน้ำล้นแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านเรือนพื้นที่ริมน้ำอพยพของขึ้นที่สูง

รายงานข่าวล่าสุด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จังหวัดปทุมธานี แจ้งชาวบ้านที่ปลูกบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังระดับน้ำสูงจากการระบายน้ำจากเขื่อน ควรดูข่าวและติดตามอยู่ตลอดบางรายควรเตรียมอพยพ เก็บของให้เรียบร้อย

สล็อต xo Slotxo

ด่วนเตือนภัย จังหวัดปทุมธานี ชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูง เรียมอพยพและขนของสำคัญขึ้นที่สูง

ด่วนเตือนภัย จังหวัดปทุมธานี ชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูง เรียมอพยพและขนของสำคัญขึ้นที่สูง

ผู้อำนวยการทุกอำเภอ พร้อมนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี ได้ออกมาประประกาศประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุดที่ ปท(กปภจ) 0023/ว 16125

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท (กปภก) 0610 / ว 314 ลงวันที่ 26 กันยายน 2564ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 2,000-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำรวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง ๒,000-๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลำดับซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30-1.00 เมตรในช่วงวันที่ 26-29กันยายน 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1)ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และติตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2)กำชับผู้อำนวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

3)หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที หมายเลขโทรศัพท์ 025817120

4)ให้แจ้งผู้อำนวยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related posts