Tuesday, 21 May 2024

แพทยสภา สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้ ฉีด mRNA ฟรี

ข่าวล่าสุด แพทยสภา หรือ The Medical Council of Thailand ได้ออกมาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้ ฉีด mRNA ฟรี ซึ่งเป็นบางส่วนของการออกมาแถลงการณ์ทั้ง 8 ข้อ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

สล็อต xo Slotxo

ประชาชนต้องได้ ฉีดวัคซีน mRNA ฟรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 47

ประชาชนต้องได้ ฉีดวัคซีน mRNA ฟรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 47

แพทยสภา(The Medical Council of Thailand) ประกาศแพทยสภาที่ ๓๘/๒๕๖๔ เรื่องแถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑) ครั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรทางแพทย์และประชาชนชาวไทยทุกคนให้ได้ ฉีด mRNA ฟรี โดยได้ระบุข้อความไว้ว่า

“ตามที่สถานการณ์การระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๕ มีการเพิ่มติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ หมวดที่ ๑ มาตรา ๙ ที่บัญญัติว่าแพทยสภาวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแนะนำเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขและเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยทั้งนี้แพทยสภาจึงขอประกาศการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้”

1.แพทยสภาสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดหา“ วัคซีนโควิด –19 “ให้มีใช้อย่างหลากหลายเพียงพอโดยเร็วที่สุดและเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์เช่นกลุ่ม“ วัคซีน mRNA” โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

2.แพทยสภาสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่เหมาะสมเช่นกลุ่ม “วัคซีน mRNA”

3.แพทยสภาสนับสนุนให้รัฐบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

4.แพทยสภาสนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

5.แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

6.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 47

7.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุดเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

8.แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเช่นงดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มการเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงการอยู่ภายในที่พักอาศัยเมื่อเกิดสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเพราะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์เกียรติ คุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา

ตามมติกรรมการแพทยสภาครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๔

ขอบคุณข้อมูลจาก แพทยสภา(The Medical Council of Thailand)