Thursday, 30 May 2024

ด่านหน้าทุกคน ฟังทางนี้! มาลงชื่อฉีด “ไฟเซอร์” เรียกร้องเพื่อตัวเอง เพื่อคนไข้ที่รอเราอยู่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Nurses Connect ออกมาเปิดเผยข่าวสารถึง ด่านหน้าทุกคน ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายหรือเข้าเกณฑ์ ควรจะได้รับ “ไฟเซอร์” เครือข่ายทางการแพทย์ 10 แห่งยืนยัดเชิญชวนเรียกร้อง หมดเวลที่พวกเราเหล่าบุคลากรฯ จะต้องเกรงใจ เพื่อคนไข้ที่รอพวกเราอยู่

สล็อต xo Slotxo

ลงชื่อ ด่านหน้าทุกคน ที่ยังไม่ได้รับ “ไฟเซอร์” หมดเวลาเกรงใจ    บุคลากรฯต้องกล้าพูด เพื่อตัวเอง

ลงชื่อ ด่านหน้าทุกคน ที่ยังไม่ได้รับ “ไฟเซอร์” หมดเวลาเกรงใจ    บุคลากรฯต้องกล้าพูด เพื่อตัวเอง

ด่านหน้าทุกคน เตรียมตัวพร้อมใจกัน ลงชื่อด่านหน้าที่ไม่ได้ “ไฟเซอร์” ที่นี่ หมดเวลาเกรง บุคลากรฯ ต้องกล้าพูดเพื่อตัวเอง และเพื่อคนไข้ที่รอพวกเราอยู่ เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ที่ทางเพจ Nurses Connect ที่ออกเรียกร้องมีดังต่อไปนี้

“บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทุกคนที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ควรได้รับไฟเซอร์!”

เครือข่ายบุคลาการทางการแพทย์ ประกอบด้วย Nurses Connect, หมอไม่ทน, ภาคีบุคลากรสาธารณสุข, IFMSA Thailand Official, นิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อประชาธิปไตย, DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร และภาคีเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์และแสดงเจตจำนงขอรับแล้วแต่ไม่ได้รับร่วมลงชื่อ เพื่อส่งเสียงบอกว่ามีด่านหน้าอีกจำนวนเท่าใดที่ไม่ได้รับวัคซีนที่ควรได้รับ เพื่อช่วยกันส่งข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่เป็นไปตามคำสัญญามารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ตระหนักถึงพลังของบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวัคซีน mRNA ที่เราเรียกร้องให้เป็นวัคซีนหลักมาถึงแต่กลับมีอุปสรรคมากมายทำให้พวกเราไม่อาจได้รับวัคซีน อาทิเช่น หลายโรงพยาบาลจัดสรรโควตาวัคซีนไฟเซอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรผู้ผ่านเกณฑ์ ทำให้ต้องจัดสรรวัคซีนโดยลำดับความเสี่ยงของบุคลากรฯ ด่านหน้าจากมากไปน้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงด่านหน้าทุกคนล้วนมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน อีกทั้งเกณฑ์ที่ใช้กำหนดยังไม่อาจสอบทานได้, บางโรงพยาบาลยืนยันว่าจะฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose) หลังบุคลากรฯ ได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) 2 เข็มเท่านั้น ซึ่งเป็นการยึดตามเกณฑ์เก่าไม่ใช่เกณฑ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการจัดสรรไฟเซอร์ให้แต่ละจังหวัดอย่างไม่สอดคล้องกับการระบาด ไม่มีข้อกำหนดชัดเจนแจ้งว่า เหตุใดบางจังหวัดจึงได้รับวัคซีนมากกว่าจังหวัดที่มีการระบาดมากกว่า ฯลฯ

ภาวการณ์เหล่านี้บั่นทอนขวัญกำลังใจ และทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมาก เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ต่อกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose), เป็นวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองสำหรับผู้ไม่เคยฉีด, เป็นวัคซีนเข็มที่สองสำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว, อีกทั้งจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า “ทุกคน” ที่ประสงค์จะรับวัคซีน ทั้งนี้หากจำนวนวัคซีนที่จัดสรร 700,000 โดสไม่เพียงพอ เราขอเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัคซีน mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน

2.เปิดเผยว่ารัฐใช้เกณฑ์ใดในการจัดสรรวัคซีนให้แก่จังหวัดต่างๆ และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม

3.เปิดเผยจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ที่แต่ละจังหวัดส่งชื่อยื่นขอ และจำนวนที่จัดสรรให้จริงทุกจังหวัด

4.แจ้งแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ล็อตที่สองซึ่งเตรียมส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ทั้งจำนวน และการกระจายไปยังแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ระหว่างข้อเรียกร้องต่างๆ กำลังเดินทางต่อไปถึงรัฐ เราอยากขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับไฟเซอร์แต่ไม่ได้รับ ร่วมกันส่งข้อมูลตามลิ้งค์ https://tinyurl.com/WhereIsOurPfizer หรือ QR code ที่ปรากฎ เพื่อแสดงเจตจำนงและพลังของพวกเราอีกทางหนึ่ง อีกทั้งข้อมูลที่ได้เราจะรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป

พวกเราเป็นมนุษย์ พวกเราเหนื่อยได้ เจ็บปวดเป็น และมีโอกาสเสียชีวิตได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่วันนี้พวกเราแบกรับความเสี่ยง เป็นด่านหน้าให้กับศึกครั้งนี้ เราคาดหวังว่า รัฐจะกระจายวัคซีนให้พวกเราอย่างเป็นธรรม

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์

9 สิงหาคม 2564

#ทวงไฟเซอร์ให้ด่านหน้า #ไฟเซอร์หายไปไหน