Tuesday, 16 April 2024

ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” เหลือจำคุก 1 ปี

ทักษิณเหลือจำคุก 1 ปี หลังเขียนฎีกาขอพระราชทานลดโทษ แล้วทาง “ในหลวง” ท่านนั้นมีเมตตาทรงกรุณาอภัย “ลดโทษ” ให้เหลือจำคุกแค่เพียง 1 ปี ข่าวเด่นออนไลน์ ซึ่งถ้านับแล้วในตอนนี้นั้นก็เหลือเวลาอีกแค่ 7 เดือน เท่านั้นที่ ทักษิณ นั้นจะได้ออกจากเรือนจำ ข่าวการเมือง

สล็อต xo Slotxo

ทักษิณเหลือจำคุก 1 ปี หลังเขียนฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

ทักษิณเหลือจำคุก 1 ปี หลังเขียนฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อล่าสุดข่าวนั้นเราได้เห็นประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เป็นคำสั่งของในหลวงรัชการที่ 10 ทรงมีพระกรุณาลดโทษให้กับนาย “ทักษิณ ชินวัตร” ให้เหลือ 1 ปี ตามที่นาย “ทักษิณ ชินวัตร” นั้นได้เขียนขอพระราชทานอภัยโทษมาจำนวน 3 คดีทางการเมืองที่เพิ่งถูกพิพากษา ดังนี้

ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” เหลือจำคุก 1 ปี

คดีที่ 1 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 4/2551

 • ความผิดต่อหน้าที่ราชการ
 • กำหนดโทษจำคุก 3 ปี

คดีที่ 2 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 10/2552

 • ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
 • หรือหน่วยงานของรัฐ
 • กำหนดโทษจำคุก 2 ปี

ซึ่งคดีที่ 1 กับคดีที่ 2 นับโทษซ้อนกัน

 • รวมกำหนดโทษจำคุก 3 ปี และ

คดีที่ 3 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 5/2551

 • ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
 • และประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก 5 ปี

รวมกำหนดโทษทั้งหมด คือ จำคุก 8 ปี

 • รับโทษมาแล้ว 10 วัน
 • เหลือโทษจำคุก 7 ปี 11 เดือน 20 วัน
 • ณ ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ซึ่งทางในหลวงนั้นทรงมีพระเมตตาอภัยลดโทษให้กับนาย “ทักษิณ ชินวัตร” จำคุกต่อไปเพียงแค่ 1 ปี ตามกำหนดโทษ เพื่อที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ9

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

นาย “ทักษิณ ชินวัตร” จำคุกต่อไปเพียงแค่ 1 ปี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่