Friday, 21 June 2024

ด่วน !! ผบ.ตร.เซ็นปลด ผู้กำกับโจ้ พ้นข้าราชการตำรวจ ระหว่างรอผลการสอบสวน

ข่าวเด่นออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งให้ ผู้กำกับโจ้ ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ โดยมีใจความระบุว่า

สล็อต xo Slotxo

ผบ.ตร.เซ็นปลด ผู้กำกับโจ้ พ้นข้าราชการตำรวจ

ด้วยพ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.4 ขั้น 20 อัตราเงินเดือน 43,330 บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 406/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนว่าได้ทำร้ายร่างกายโดยการทรมานนายจิระพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาคดียาเสพติด เพื่อเรียกเงินจำนวน 2 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และถูกดำเนินคดีอาญาโดยกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามเลขคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ที่ 1165/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2557 ข้อ 3(1) คือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วันนับ แต่วันทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ด่วน !! ผบ.ตร.เซ็นปลด ผู้กำกับโจ้ พ้นข้าราชการตำรวจ ระหว่างรอผลการสอบสวน