Friday, 2 June 2023

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกหมายกกำหนดให้ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

PG SLOT สล็อต PG เว็บตรง

รายงานข่าวล่าสุด วันนี้ที่ 10 สิงหาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนดใน 10 สิงหาคมของทุกปีเป็นวัน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ทั้งเน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศ ให้มีการช่วยเหลือสถานการณ์โควิดให้คลี่คลายลลงด้วย และยังเป็นวันที่ให้เป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สล็อต เว็บตรง KNG365

กำหนด!! 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

กำหนด!! 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ระบุสารเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ไว้ว่า

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็น“ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านและถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยกระทรวงมหาดไทยจะได้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน

กำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะงานด้านการปกครองท้องที่การรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความเป็นธรรมในระดับตำบลหมู่บ้าน และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาคเพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การแก้ไขอย่างรวดเร็ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จลุล่วงบังเกิดผลดีต่อส่วนรวมและขอให้ทุกท่านตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบ แต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญมีกำลังใจกำลังกายกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและขอจงสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวไว้ด้วยว่า

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทยได้ยกย่องคุณงามความดีของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บ้าบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีความผูกพันใกล้ชิดเข้าใจในวิถีชีวิตและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ถือเป็นตัวแทนของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการประสานระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลรวมทั้งเป็นสถาบันที่หลอมรวมประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และยึดโยงสถาบันหลักของชาติเพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สำหรับในรอบปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อพัฒนาตำบลหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ที่มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายปกครองในการประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันมิให้การแพร่ระบาดลุกลามกระจายออกไปในพื้นที่วงกว้าง

เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564 ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบ แต่ความสุขความเจริญสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนามีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านสืบไป