Tuesday, 16 April 2024

ปิดแล้ว !! ศูนย์บำบัด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง หลังหมอปลา นำทีมบุกช่วยผู้บำบัด

ข่าวเด่นออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายศิลา นาคหล่อ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ตนรับหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับกรณีการประกาศปิด ศูนย์บำบัด สงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง โดยมีการลงนามโดย นายมานัส โพธาภรณ์ ซึ่งเป็นรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตนจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้กับทางเจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ยให้ทราบต่อไป

สล็อต xo Slotxo

ปิด ศูนย์บำบัด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0312/2364 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ให้หยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพ ระบุว่า

นมัสการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทำพุราษฎร์บำรุง

ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี (สบยช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล และผู้แทนอนุกรรมการฯ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุงพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุงผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง อนึ่ง วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535แต่การขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีลักษณะแตกต่างจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์เท่านั้น เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ๆ ต้องหยุดดำเนินการและส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทนหรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่จึงจะดำเนินการได้

เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 4 (4)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ก.พ.2562 อธิบดีกรมการแพทย์จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป

ข่าวเด่นออนไลน์ ศูนย์บำบัด