Thursday, 20 June 2024

“สมุย พลัส โมเดล” เปิดรับนักท่องเที่ยว 15 กรกฎาคม 2564

ข่าวเด่นออนไลน์ ศบค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับโครงการ เปิดรับนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวใน เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ในโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” เริ่มวันแรก 15 กรกฎาคม 2564 นี้

สล็อต xo Slotxo

เปิดรับนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ “สมุย พลัส โมเดล”

เปิดรับนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ “สมุย พลัส โมเดล”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักท่องเที่ยว เริ่มวันแรก 15 กรกฎาคม 2564 แต่ทั้งนี้ ศบค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวปฏิบัติ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

การเดินทางเข้า Smui Plus ก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางต้องรู้ มีดังต่อไปนี้

“สมุย พลัสการเดินทางเข้า Smui Plus ก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางต้องรู้ มีดังต่อไปนี้ โมเดล” เปิดรับนักท่องเที่ยว 15 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขผู้เดินทาง

1.มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

-ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานอาหารและยา (อย.) หรือที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรอง

-เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองได้

2.ต้องพำนักอยู่ในประเทศ/พื้นที่ ตามรายชื่ออย่างน้อย 21 วัน ก่อนเดินทางเข้าภูเก็ต เว้นแต่เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในไทย (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ซึ่งได้เดินทางออกไปยังประเทศ/พื้นที่ดังกล่าว

3.มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (รวมถึงโควิด-19) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามระยะเวลาที่พำนัก

4.ต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม Samui Extra+ และ SHA+

5.ต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้าตามจำนวนวันที่พัก

ลงทะเบียนขอรับ COE

ลงทะเบียนขอรับ COE ที่ >>http:coethailand.mfa.go.th

-เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอ COE

1.หนังสือเดินทาง

2.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

3.ประกันสุขภาพโควิด 19

4.ตั๋วเครื่องบิน

5.หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม

6.หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ตามระยะเวลาที่พำนัก รวมถึงวีซ่า หากจำเป็น

ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19

ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงสมุย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผ่านด่านควบคุมโรคและด่านตม. (ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Thailand Plus)

ขั้นตอนที่ 2 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR (วันที่ 0 หรือ 1) และรอผลตรวจ ณ ห้องพัก หากมีผลเป็นลบสามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณโรงแรม และเฉพาะพื้นที่ที่โรงแรมกำหนด (วันที่ 1-3)

ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 4-7 (Sealed Route) ให้เดินทางในอ.เกาะสมุยได้ในเส้นทางที่กำหนดและตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พักในวันที่ 7

ขั้นตอนที่ 4 วันที่ 8-14 (Relaxed) เช็คอินและรอผลตรวจอยู่ที่โรงแรม SHA+ หากผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า โดยต้องเปิดแอปพลิเคชั่นที่กำหนดตลอดเวลา

 

หมายเหตุ:

(1) ระหว่างการเข้าพัก / ก่อนออกเดินทางจากสมุยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 อีก 2 ครั้ง (กรณีจะอยู่เกิน 14 วัน) ตามระยะเวลาที่พำนัก / วันที่กำหนด (วันที่ 6-7 และ 12-13) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

(2) ต้องอยู่ในสมุยและพักในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 14 วันและมีผลตรวจโควิด 3 ครั้งจึงจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ได้

(3) กรณีนำนักน้อยกว่า 14 วัน (ต้องมีหลักฐานเที่ยวบินขาออกตั้งแต่ขอ COE  เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 02-572-8442