Thursday, 23 May 2024

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกคำสั่งประกาศ “คลายล็อก” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ขยายเวลาเคอร์ฟิวควบคุมสถานการณ์ 1 ตุลาคมนี้

ข่าววันนี้ 30 กันยายน 2564 รายงานแถลงการณ์จาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้มาออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรที่ 9 ปห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 34

สล็อต xo Slotxo

แถลงการณ์จาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกคำสั่งประกาศ “คลายล็อก” เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดลดลง การเสียชีวิตลดลง เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศระยะยาว ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

แถลงการณ์จาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกคำสั่งประกาศ “คลายล็อก” เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดลดลง การเสียชีวิตลดลง เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศระยะยาว ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกแถลงการณ์ประกาศคลายล็อกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีการขยายเวลาเคอร์ฟิว ทั้งก็มีเงื่อนไขให้ทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรค ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาใต้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

โดยที่การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งในขณะที่จำนวนผู้ได้รับการรักษาจน หายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวมาจากการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการและประสานความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลังในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งการบริการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามแผน การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การกระจายชุดตรวจเพื่อการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง และการดำเนินการและกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคในระยะยาวตามที่ได้ ประกาศไว้แล้ว เช่นมาตรการควบคุมโรคโควิต-19 แนวใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือมาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กรซึ่งฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนค่อนข้างมี ประสบการณ์และความพร้อมประกอบกับหน่วยงาน และบุคลากรต้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมีศักยภาพความชำนาญ และมีประสิทธิภาพครอบคลุมการตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีความพร้อมรับมือกับ สถานการณ์หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงสามารถปรับมาตรการ โดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจําเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคลสถานที่ การดำเนินกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เพื่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในระยะยาวควบคู่กับการป้องกันและควบคุม โรคอย่างสมดุล และยั่งยืนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการ ณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามค้าแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิต-19) (ศนศ.) ดังต่อไปนี้

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เริ่ม 1 ต.ค. 64

1.ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น. อย่างน้อย 15 วัน

2.ห้ามรวมคนมากกว่า 25 คน

3.บริโภคในร้านอาหารได้ไม่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 75% มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 50% เล่นดนตรีได้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร

4.ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. งดตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนสนุกสวนน้ำและห้องประชุม / จัดเลี้ยง

5.ร้านเสริมสวย ร้านนวดสปา สถานเสริมความงาม เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ยกเว้นการใช้ไอน้ำ

6.สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่กิจกรรมที่มีการรวมคนให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ก. ศธ . และ ก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม.

7.สถานที่เล่นกีฬา หรือแบ่งปันกีฬา เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬาไม่เกิน 21.00 น. จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขัน

Related posts
ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” เหลือจำคุก 1 ปี
เช็กด่วน !! กรุงเทพฯ ออกประกาศ คลายล็อก ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมได้ถึง 4 ทุ่ม
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีก 1 ปี
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 7 ข้อพึงปฏิบัติตน บังคับใช้วันนี้
ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงรัชกาลที่10 ประกาศ! แต่งตั้ง 3 ตำรวจเข้ารับข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศให้เป็นตำรวจชั้นนายพล
โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564