Thursday, 30 May 2024

ของบจัดซื้อวัคซีนกัน โรคลัมปี-สกิน ระบาดในโคและกระบือ

ล่าสุด ข่าววันนี้ ก.เกษตรฯ เร่งของบจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคลัมปีสกิน ที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลายในโค-กระบือ แข่งกับการระบาดของโควิด19 ณ สถานการณ์ปัจจุบัน

สล็อต xo Slotxo

การระบาดของ โรคลัมปี-สกิน ก.เกษตรฯด่วนของบซื้อวัคซีนป้องกัน

การระบาดของ โรคลัมปี-สกิน ก.เกษตรฯด่วนของบซื้อวัคซีนป้องกัน

รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)  แจ้งว่ากำลังเตรียมของบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้มอบให้กรมปศุสัตว์จัดการสั่งซื้อวัคซีน 5 ล้านโดส หลังจากสั่งซื้อไปแล้ว 360,000 โดส ซึ่งไม่เพียงพอต่อการควบคุม โรคลัมปีสกิน ในสัตว์และตอนนี้ระบาดอย่างหนักสำหรับโค-กระบือ

 

เตรียมการจัดการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรในกรณีที่โค-กระบือตายจากโรคระบาดลัมปี-สกิน อัตราการจ่ายเงินต่ำสุดอยู่ที่ 13,000บาท/ตัว สูงสุด 35,000 บาท/ตัว สำหรับโคส่วนกระบือ ต่ำสุดอยู่ที่ 16,000 บาท/ตัว สูงสุด 41,000 บาท/ตัว จะมีการจัดการจ่ายเงินเยียวยาตามความเป็นจริงและเกษตรกรจะได้รับการเยียวยาไม่เกิน 5 ตัว/คน

 

นายประภัทร โพธสุธน ยังกล่าวอีกว่ามีการนำเสนอโครงการประกันโค-กระบือ ต่อกรมปศุสัตว์โดยให้เกษตรกรจ่าย 100 บาท/เดือน จ่ายเป็นระยะเวลา 4 เดือน คุ้มครองการตายของโค-กระบือ ทุกกรณี!!!ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อัตราการจ่าย 30,000 บาท/ตัว พร้อมเสนอโครงการเงินกู้ในอัตราดอกขั้นต่ำ “ล้านละร้อย” แต่มีข้อแม้ให้จัดตั้งกลุ่มละ 7 คน ทำเกษตรกรรมยืนกู้ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ไม่ต้องมีการประกันหลักทรัพย์ ให้ระยะเวลาในการกู้เงิน 3 ปี