Thursday, 23 May 2024

ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงรัชกาลที่10 ประกาศ! แต่งตั้ง 3 ตำรวจเข้ารับข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศให้เป็นตำรวจชั้นนายพล

รายงานข่าวล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ในหลวงรัชกาลที่10 ทรงมีพระบรมโองการแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นายเข้าดำรงตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจและได้ทรงมีคำสั่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศให้ด้วย

สล็อต xo Slotxo

ในหลวงรัชกาลที่10 มีพระบรมราชโองการ ประกาศ! แต่งตั้ง 3 ตำรวจเข้ารับข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่งชั้นนายพล

ในหลวงรัชกาลที่10 มีพระบรมราชโองการ ประกาศ! แต่งตั้ง 3 ตำรวจเข้ารับข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่งชั้นนายพล

ในหลวงรัชกาลที่10 มีพระบรมราชโองการ ประกาศ! แต่งตั้ง 3 ตำรวจ โดยได้มีข้อความระบุในสารราชกิจจานุเบกษาไว้ว่า

ตอนที่ 196 ราชกิจจานุเบกษา  25 สิงหาคม 2564 ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนาย พลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่งและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จํานวน 3 นาย ดังนี้

1.พลตำรวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราของครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และหน่วยปฏิบัติการยุทธกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตำรวจโท) และพระราชทานยศพลตำรวจโท

2.พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ล้านักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และหน่วยปฏิบัติการยุทธกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตำรวจโท) และพระราชทานยศพลตำรวจโท

3.พันตำรวจเอก ณัฐพลพงศ์ พยุหะ ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพันตำรวจเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และหน่วยปฏิบัติการยุทธกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตำรวจตรี) และพระราชทานยศพลตำรวจตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมพุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๕๒๔ เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

Related posts
ข้าราชการการเฮ ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ ขึ้นเงินข้าราชการ บำนาญขั้นต่ำ
ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” เหลือจำคุก 1 ปี
ด่วน!! เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว “สารวัตรคลั่ง” ได้แล้ว หลังเกลี้ยนกล่อมอยู่นาน
ตำรวจ “สยบ” จอมขมังเวทย์ของขึ้น ท่องคาถาในถังปูนซีเมนต์หนีการควบคุมแต่ไม่เป็นผล
เรื่องฉาวมีทุกที่! จนท.รัฐกิ๊กลองนายกเทศมนตรี เรื่องแดงผัวรู้เพราะค่าน้ำ-ไฟ
คลิปเด็ดแชร์ว่อนออนไลน์ ตำรวจสาวเล่นบทสยิว กลายร่างเป็นแม่เสือตัวโต ขยับกระต่ายขาว!