Thursday, 30 May 2024

5 กลุ่ม ‘ยกเว้น’ อนุญาต เข้า-ออก 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม

ข่าวล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาทางศูนย์ข้อมูล โควิด19 โพสผ่านเฟซบุ๊ก สำหรับ 10 จังหวัด ที่มีการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังยกเว้น 5 กลุ่มบุคคลที่อนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าไปให้เขตพื้นที่สีแดงนี้ได้ เนื่องจากเพราะความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

สล็อต xo Slotxo

เขตคุมเข้มพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด เข้า-ออกได้เฉพาะ 5 กลุ่ม

เขตคุมเข้มพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด เข้า-ออกได้เฉพาะ 5 กลุ่ม

5 กลุ่ม ยกเว้น!! อนุญาตให้ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม จากการประกาศผ่านเฟซบุ๊กของศูนย์ข้อมูลโควิด19 ทั้ง 10 จังหวัดจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มพื้นที่ ดังนี้

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล

-จังหวัดนครปฐม

-จังหวัดนนทบุรี

-จังหวัดปทุมธานี

-จังหวัดสมุทรปราการ

-จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดชายแดนภาคใต้

-จังหวัดนราธิวาส

-จังหวัดปัตตานี

-จังหวัดยะลา

-จังหวัดสงขลา

5 เงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด “ยกเว้น” มีกลุ่มไหนบ้าง?? ข้อมูลรายละเอียดมีต่อไปนี้

1.สาธารณสุข

– ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารสุข

2.ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน

– ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้า

3.ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

– ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ
– ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง
– ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว
หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก
-ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น

4.บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

– ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย
– ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร
– ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
– ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
– ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม
– ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ
– ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย
– ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5.การประกอบอาชีพที่จำเป็น

– ผู้ทำงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน
– การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้
– งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

- งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

ทั้งนี้ ถ้าใครมีความจำเป็นอื่น ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด!!