Sunday, 3 December 2023

แจกบทสวด “อิติปิโส” ให้ทุกท่านได้เอาไปใช้สวด “ก่อนนอน” ทุกคืน

13 Oct 2023
285

เสริมดวง แจกบทสวด อิติปิโส ที่สายมูเตลูทุกท่านต้องท่องให้ได้ ต้อมีเก็บเอาไว้ในมือถือ เพื่อใช้สวดก่อนนอนในทุกค่ำคืน ให้การนอนหลับนั้นดีและสบายขึ้น เพราะเชื่อกันว่าเป็นบทสวดมนต์ที่ช่วยป้องกันสิ่งช่วร้ายได้ และเพื่อไม่ให้เสียเวลาเฮงปัง เดี่ยวตามมาดูไปพร้อมกันได้เลยว่าต้องสวดแบบไหน

สล็อต xo Slotxo

แจกบทสวด อิติปิโส ที่สวดได้ทุกคืนจะทำให้นอนหลับฝันดี

แจกบทสวด อิติปิโส ที่สวดได้ทุกคืนจะทำให้นอนหลับฝันดี

สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำบทสวดมนตร์ที่เหมาะแก่การเอามาใช้สวดก่อนนอนให้ทุกท่านได้เอาไปใช้สวดเสริมความปัง ทำให้นอนหลับสบายไม่ฝันร้าย โดยบทสวดมนต์ที่ว่านั้นก็คือ “บทสวดอิติปิโส” และเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี่ยวตามมาดูได้เลยว่าต้องสวดแบบไหนบ้าง

แจกบทสวด “อิติปิโส” ให้ทุกท่านได้เอาไปใช้สวด “ก่อนนอน” ทุกคืน

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหนึ่งครั้ง)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบหนึ่งครั้ง)
สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆะนะมามิ (กราบหนึ่งครั้ง)

คำนมัสการนอบน้อมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

ก่อนท่องบทสวดอิติปิโส ให้ทำสมาธิ ทำจิตให้นิ่ง และกล่าวนะโนฯ 3 จบ

บทสวดอิติปิโส

ก่อนท่องบทสวดอิติปิโส ให้ทำสมาธิ ทำจิตให้นิ่ง และกล่าวนะโนฯ 3 จบ ต่อด้วยบทสวดอิติปิโส ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสดใหม่ทุกวันได้ที่นี่