Tuesday, 16 April 2024

อังกฤษบูรณะ “บัลลังก์” ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ 3

ข่าวต่างประเทศ อังกฤษบูรณะบัลลังก์ ที่สร้างขึ้นในยุคกลางสมัย 13th century เพื่อใช้ในงานพิธี Coronation of Charles III และ Camilla ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2023 นี้ ซึ่ง บัลลังก์ ถูกนำมาใช้ในงานพิธีสำคัญมากมายของ ประวัติศาสตร์ อังกฤษ และมันถูกจัดงานครั้งล่าสุดคือเมื่อปี 1953

สล็อต xo Slotxo

อังกฤษบูรณะบัลลังก์ ที่สร้างในยุคกลางเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “กษัตริย์ชาร์ลส์”

อังกฤษบูรณะบัลลังก์ ที่สร้างในยุคกลาง

“บัลลังก์ราชาภิเษก” ที่กำเนิดเกิดขึ้นมาเมื่อศตวรรษที่ 13 กำลังได้รับการปรับปรุง เพื่อใช้ Coronation of Charles III และ Camilla ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2023 บัลลังก์ดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากๆใน Coronation of the King and Queen แทบทุกพระองค์ของ British royal family

 อังกฤษบูรณะ “บัลลังก์” ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ 3

โดยมีการเปิดใช้ครั้งงานล่าสุดใน Coronation Ceremony of Her Majesty Queen Elizabeth II เมื่อปี 1953 ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า บัลลังก์นี้นั้นมีอายุมากกว่า 700 ปี ซึ่งอยู่มาตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งในตอนนี้มันก็ควรได้รับการดูแลเพราะมันค่อนข้างไม่แข็งแรงแล้ว และมันจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีที่พิเศษมีสภาพดีและปลอดภัยสำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้

Coronation of Charles III และ Camilla

Christa Blessley นักอนุรักษ์ประจำ Westminster Abbey ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีนี้ครึ้งนี้บอกว่า บัลลังก์คืองานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ และเป็นของที่โบราณและล้ำค่ามากที่ยังคงถูกนำมาใช้งานในจุดประสงค์ที่สืบทอดต่อกันมานาน

ประวัติศาสตร์ของบัลลังก์

เก้าอี้ราชาภิเษก Coronation Chair ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของ Edward I of England แห่งอังกฤษ ซึ่งครอบครองอำนาจระหว่างปี 1272-1307 และถูกใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก British royal family สืบมานับแต่นั้น

ติดตามรายละเอียดอังกฤษบูรณะบัลลังก์ต่อได้ที่นี่

สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่