Thursday, 30 May 2024

คปภ. สั่งการ ผู้ที่ทำประกันโควิด19 แบบ Home Isolation สามารถเคลมค่ารักษาได้

31 Jul 2021
507

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เผย ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย ระลอก 3 ที่มีการกระจ่ายเชื้อเป็นวงกว้าง และได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. สั่งการ นายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะรองรับมาตรการของทางรัฐบาล ที่ได้มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และเสริมสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ทำประกันภัย โดยได้มีการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ การขยายความคุ้มครองการรักษาเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบทั่วไป

สล็อต xo Slotxo

ผู้ทำประกันโควิด19 แบบ Home Isolation เคลมค่ารักษาได้

โควิด19 คปภ. สั่งการ
และได้มีการขยายความคุ้มครองกรณีผลกระทบที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากร ที่มีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะดำเนินการ ณ สถานที่ใด ให้สามารถรับความคุ้มครองตามเงื่อนไข เช่นเดียวกันกับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลทั่วไป

ถึงอย่างไร สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ยังคงไม่สามารถที่จะคลี่คลายลงได้และยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 รายวัน เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้จำนวนเตียงที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 มีไม่เพียงพอ การเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ไม่ทันกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และบุคลาการทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน โดยหลายคนต้องติดเชื้อ ทำให้มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ทางรัฐบาลจึงได้มีแนวทางปรับการรักษา ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด19 ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

จากการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบยังไม่ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ซึ่งทำให้ผู้ทำประกันภัยที่ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ไม่สามารถที่จะเคลมประกันได้ เพื่อความยุติธรรมและประกันภัยสามารถเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อยของพี่น้องประชาชน

คปภ. สั่งการ ผู้ที่ทำประกันโควิด19 แบบ Home Isolation สามารถเคลมค่ารักษาได้
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีข้อสรุปว่า ประกันภัยควรเข้าไปช่วยเหลือเรื่องนี้ ซึ่งตนได้มีการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2564 เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาตามกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้ที่ได้มีการทำประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด19 และได้มีการเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สำหรับบริษัทประกันภัย และคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาตามกรมธรรม์ประกันภัยให้สำหรับผู้ที่ทำประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด19 และได้มีการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

เพื่อสร้างความชัดเจนในการคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย หากตรวจสอบพบผู้ที่ทำประกันภัยติดเชื้อโควิด19 ได้มีการดูแลรักษาพยาบาลแบบดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้สามารถทำการเบิกเงินค่ารักษาจากวงเงินความคุ้มครองรักษาผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นและที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดให้กรมธรรม์ หรือกรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยใน ได้มีการอนุโลมให้จ่ายค่ารักษาแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นและที่จ่ายจริง ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดให้กรมธรรม์

กรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการให้ความคุ้มครองค่ารักษากรณีเป็นผู้ป่วยนอกและใน ก็ได้มีการอนุโลมให้จ่ายค่ารักษาแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นและที่จ่ายจริง ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดให้กรมธรรม์

ผู้ทำประกันโควิด19 แบบ Home Isolation เคลมค่ารักษาได้
นอกนี้ บริษัทประกันภัยยังมีการจ่ายชดเชยรายวัน กรณีรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ ที่ต้องมีการรักษาในสถานพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ โดยมีการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการให้ความคุ้มครองค่าชดเชยแบบรายวัน สูงสุด 14 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลแต่ทว่าไม่มีสถานพยาบาลรองรับ คำสั่งนายทะเบียนยังเปิดช่องให้กับทางบริษัทประกันภัยสามารถที่จะจ่ายเพิ่มได้ตามเห็นสมควร นอกเหนือจากการจ่ายที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าว ได้มีผลบังคับกับสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่ทางบริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ซึ่งทางบริษัทได้ออกให้ผู้ที่ทำประกันภัย ทั้งก่อนและหลัง คำสั่งวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ซึ่งการออกคำสั่งนายทะเบียนทั้ง 2 ฉบับ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อที่จะทำการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สำหรับการดำเนินการ เพื่อให้ประกันภัยสามารถที่จะรองรับความเสี่ยงในสถานการ์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. จะได้มีการเร่งส่งเสริมให้มีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยให้ครอบคลุม ในกรณีที่มีการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ต่อไป

Related posts
นักวิจัยเผย!! สาเหตุที่ยังรอดโควิดทุกซีซั่น เพราะคุณอาจได้รับอนุภาคไวรัสอยู่ทุกวัน มันไม่ก่อให้เกิดการอักเสบหรือโรคได้
สาวใช้ “ถุงคลุมตัว” บนรถไฟฟ้า แล้วนั่งหม่ำ “กล้วย” อย่างสบายใจ ชาวเน็ตถกกันสนั่น ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร?
Super-Dodger รอดโควิดมาทุกซีซัน กักตัวเป็นว่าเล่นก็ยังติด คนแบบนี้คือกลุ่มคนที่นักวิจัยต้องการตัว
ดราม่า “ร้องข้ามกำแพง” The Wall Song เกมแจกคำใบ้ ไม่เหมาะกับสถานการณ์เสี่ยงติดโควิด-19
วิจัยชี้!!อาการ “สมองล้า” หลังติดโควิดเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ
สุดน่าเศร้า ชายวัย 71 ปีเสียชีวิต ไม่ทราบสาเหตุ อีกทั้งมีโรคประจำตัว 5 โรค ภรรยาบอกขอตรวจที่ รพ. ตามสิทธิ์ แต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นบอกให้ไปตรวจเอง หลังตรวจเอทีเคขึ้น “สองขีด”