Thursday, 23 May 2024

เปิดรับนักเรียน 5 หมื่นคน เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มฟรี เพื่อทำวิจัย หนุนกลับมาเปิดเรียนได้ปกติ

08 Sep 2021
458

ข่าวโควิด19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School เปิดรับนักเรียน 5 หมื่นคน เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มฟรี ให้เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อศึกษาผลวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบ ผ่านการเปิดรับสมัครให้กับสถานศึกษาที่ได้ยื่นความประสงค์ในการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับกุ่มนักเรียนภายในสังกัด โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สล็อต xo Slotxo

เปิดรับนักเรียน 5 หมื่นคน เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มฟรี เพื่อทำวิจัย

โควิด19 ซิโนฟาร์มฟรี
โดยครั้งแรกมีการรับเยาวชนจำนวน 50,000 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนที่จะเปิดเรียน มีข้อกำหนดเริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นเยาวชนแห่งชาติ

ข้อกำหนดและข้อมูลของสถานศึกษาสำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน ประกอบด้วย

 1. เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
 2. ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 3. ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 5. ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม
 6. จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 7. กำหนดให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น โดยนัดฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป และเข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ
 8. จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ (ถ้ามี)
 9. จัดส่งประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก่อนได้รับวัคซีนแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

 1. อายุระหว่าง 10 – 18 ปี
 2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 4. ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
 5. บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
 6. ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 7. ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และ/หรือการติดเชื้อโควิด-19 ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

ในส่วนข้อกำหนดที่ได้ยื่นขอการจัดสรรวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์ม ในสำหรับนักเรียน ซึ่งจะมีการเปิดรับการยื่นขอความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 08.08 น. จนกว่าจะเต็ม 50,000 ราย โดยสามารถที่จะยื่นขอรับการจัดสรร ผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th โดยให้เลือกเมนูสถานศึกษายื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียน

สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร โดยจะมีการประกาศแจ้ง ทางอีเมลของผู้บริหารสูงสุดของทางสถานศึกษา สถานศึกษาที่จะได้รับการจัดสรร ซึ่งจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู (ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน ) เพื่อที่จะทราบจำนวนของวัคซีนที่จะต้องได้รับการจัดสรร พร้อมทั้งวิธีการนำเข้ารายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการฉีด

ถึงอย่างไรก็ตาม โครงการ VACC 2 School ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะดำเนินการนั้น เป็นการศึกษาวิจัยที่ผู้ปกครองจะต้องลงนามยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เนื่องจากในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้นำวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้กับเด็ก โดยก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติฉีดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เปิดรับนักเรียน 5 หมื่นคน เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มฟรี เพื่อทำวิจัย หนุนกลับมาเปิดเรียนได้ปกติ