Wednesday, 22 May 2024

ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 29 จังหวัด

02 Aug 2021
596

รายงานข่าวเมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 138 ตอนพิเศษ 173 ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเป็น 29 จังหวัด

สล็อต xo Slotxo

ราชกิจจานุเบกษา ด่วนออกข้อกำหนดบังคับสถานการณ์ 1 สิงหาคม 2564 พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา ด่วนออกข้อกำหนดบังคับสถานการณ์ 1 สิงหาคม 2564 พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต-19

 

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดวิด-19) ที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร

2.จังหวัดกาญจนบุรี

3.จังหวัดชลบุรี

4.จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.จังหวัดตาก

6.จังหวัดนครปฐม

7.จังหวัดนครนายก

8.จังหวัดนครราชสีมา

9.จังหวัดนราธิวาส

10.จังหวัดนนทบุรี

11.จังหวัดปทุมธานี

12.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13.จังหวัดปราจีนบุรี

14.จังหวัดปัตตานีต

15.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16.จังหวัดเพชรบุรีต

17.จังหวัดเพชรบูรณ์

18.จังหวัดยะลา

19.จังหวัดระยอง

20.จังหวัดราชบุรี

21.จังหวัดลพบุรี

22.จังหวัดสงขลา

23.จังหวัดสิงห์บุรี

24.จังหวัดสมุทรปราการ

25.จังหวัดสมุทรสงคราม

26.จังหวัดสมุทรสาคร

27.จังหวัดสระบุรี

28.จังหวัดสุพรรณบุรี

29.จังหวัดอ่างทอง

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

2.จังหวัดกำแพงเพชร

3.จังหวัดขอนแก่น

4.จังหวัดจันทบุรี

5.จังหวัดชัยนาท

6.จังหวัดชัยภูมิ

7.จังหวัดชุมพร

8.จังหวัดเชียงราย

9.จังหวัดเชียงใหม่

10.จังหวัดตรัง

11.จังหวัดตราด

12.จังหวัดนครศรีธรรมราช

13.จังหวัดนครสวรรค์

14.จังหวัดบุรีรัมย์

15.จังหวัดพัทลุง

16.จังหวัดพิจิตร

17.จังหวัดพิษณุโลก

18.จังหวัดมหาสารคาม

19.จังหวัดยโสธร

20.จังหวัดระนอง

21.จังหวัดร้อยเอ็ด

22.จังหวัดลำปาง

23.จังหวัดลำพูน

24.จังหวัดเลย

25.จังหวัดศรีสะเกษ

26.จังหวัดสกลนคร

27.จังหวัดสตูล

28.จังหวัดสระแก้ว

29.จังหวัดสุโขทัย

30.จังหวัดสุรินทร์ม

31.จังหวัดหนองคาย

32.จังหวัดหนองบัวลำภู

33.จังหวัดอุตรดิตถ์

34.จังหวัดอุทัยธานี

35.จังหวัดอุดรธานี

36.จังหวัดอุบลราชธานี

37.จังหวัดอำนาจเจริญ

 

พื้นที่ควบคุมรวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด

1.จังหวัดกระบี่

2.จังหวัดนครพนม

3.จังหวัดน่าน

4.จังหวัดบึงกาฬ

5.จังหวัดพะเยา

6.จังหวัดพังงา

7.จังหวัดแพร่

8.จังหวัดภูเก็ต

9.จังหวัดมุกดาหาร

10.จังหวัดแม่ฮ่องสอนติด

11.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Related posts
ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานอภัยโทษ “ทักษิณ” เหลือจำคุก 1 ปี
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกคำสั่งประกาศ “คลายล็อก” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ขยายเวลาเคอร์ฟิวควบคุมสถานการณ์ 1 ตุลาคมนี้
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีก 1 ปี
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 7 ข้อพึงปฏิบัติตน บังคับใช้วันนี้
ราชกิจจานุเบกษา ในหลวงรัชกาลที่10 ประกาศ! แต่งตั้ง 3 ตำรวจเข้ารับข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศให้เป็นตำรวจชั้นนายพล
โปรดเกล้าฯ ให้ ปิยกุล บุญเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564