Thursday, 23 May 2024

ด่วน!! รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศแล้ว “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด”

23 Jul 2021
393

รายงานข่าวล่าสุดพิจารณาจนได้ออกประกาศ “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” เหตุโควิดวิกฤติหนักจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ แจ้งโดยรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

สล็อต xo Slotxo

พิจารณาเหตุวิกฤติหนักโควิด “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอจริงๆ

พิจารณาเหตุวิกฤติหนักโควิด “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอจริงๆ

การประกาศของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแถลงแจ้งไว้ดังนี้

ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” (withholding Intubation)) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่เข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรงส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (withholding Intubation) ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ ที่เข้าหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Withholding Intubation) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (รองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” แบ่งเป็น 2 กรณีมีข้อมูลดังในภาพต่อไปนี้

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” แบ่งเป็น 2 กรณีมีข้อมูลดังในภาพต่อไปนี้

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” แบ่งเป็น 2 กรณีมีข้อมูลดังในภาพต่อไปนี้

เกณฑ์การพิจารณา “ไม่ใส่ท่อหายใจ ให้ผู้ป่วยโควิด” แบ่งเป็น 2 กรณีมีข้อมูลดังในภาพต่อไปนี้